Főoldal -- Határozatok -- Hitelintezeti határozatok
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-I-43/2010. számú határozata a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére felügyeleti intézkedés alkalmazásáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., a továbbiakban: Felügyelet) által a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-nél (1051 Budapest, Nádor u. 31., a továbbiakban: MFB) lefolytatott célvizsgálatot követően az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

I. Felhívom az MFB-t, hogy a kockázatkezelésre, kockázatvállalásra irányadó belső szabályzatait legkésőbb 2010. május 15-ig vizsgálja felül, illetőleg módosítsa akként, hogy azok alapján a prudens hitelintézeti kockázatvállalási, és kockázatkezelési feladatok ellátása teljes körűen biztosítható legyen, valamint ezen felügyeleti intézkedés maradéktalan végrehajtása, és a gazdasági környezet által előidézett többletkockázatok elvárható gondossággal történő kezelése  érdekében, az átdolgozott szabályzatok alapján vizsgálja át a nem pénzügyi vállalkozások számára nyújtott hitel-portfolióját, és szükség esetén gondoskodjon az egyes ügyletek megfelelő minősítési kategóriába történő átsorolásáról, illetőleg értékvesztés megképzéséről.

II. Felhívom az MFB-t, hogy a kockázatkezelési, kockázatvállalási gyakorlata során a vonatkozó belső szabályzataiban – különösen az ügyletminősítési és értékelési, az ügyfél- és partnerminősítési, és a fedezetértékelési szabályzatában – foglalt rendelkezéseket mindenkor maradéktalanul tartsa be.

III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírom az MFB számára, hogy

1. a határozat rendelkező részének I. pontja alapján átdolgozott szabályzatokat 2010. május 20-ig küldje meg a Felügyelet részére,

2. a határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt felügyeleti intézkedés teljes körű végrehajtása érdekében az ott meghatározott hitel-portfolió ügyletenként történő átvizsgálásáról, szükség esetén új minősítési kategóriába történő átsorolásáról, illetőleg értékvesztés elszámolásáról készült – az Igazgatóság által megtárgyalt, és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2010. június 15-ig küldje meg a Felügyelet részére.

 A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Bíróságtól kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Bíróságnak címezve – a Felügyeletnél kell 3 példányban benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

(….)

Határozatom a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 150.§-án, a 151.§ (1) bekezdésének a) pontján, a 153.§ (1) bekezdésének a/1., b/2. és c) pontján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Psztv.) 47.§ (4) bekezdésének a), b), e) és i) pontján, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71.§-ának (1) bekezdésén alapul.

A jelen határozatot a Felügyeletnek a Hpt. 138.§ (1) bekezdésében, valamint a Psztv. 4.§-ának c) pontjában biztosított jogkörében eljárva hoztam meg.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100.§ (1) bekezdésének d) pontján, a 100.§ (2) bekezdésén, a 109.§ (1) bekezdésén, a 110. § (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 327.§ (2) bekezdésén és a 330.§ (2) bekezdésén alapul.

A határozat a Ket. 128. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a közlés napjával jogerős.

Budapest, 2010. április 09.

Dr. Farkas Ádám s.k.,

a Felügyelet elnöke