Főoldal -- Határozatok -- Tőkepiaci határozatok
256/2000. számú határozat a Gyenesdiás és Vidéke Takarékszövetkezet, a Zalaszántó és Vidéke Takarékszövetkezet, a Zalaszentlászló és Vidéke Takarékszövetkezet és a Zalavár és Környéke Takarékszövetkezet beolvadással történő egyesülésének engedélyezéséről a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezetbe

256/2000. számú határozat a Gyenesdiás és Vidéke Takarékszövetkezet, a Zalaszántó és Vidéke Takarékszövetkezet, a Zalaszentlászló és Vidéke Takarékszövetkezet és a Zalavár és Környéke Takarékszövetkezet beolvadással történő egyesülésének engedélyezéséről a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezetbe

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi u.18.) kérelmére indult eljárásban - a Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményének figyelembevételével - a következő határozatot hozom.

1. Engedélyezem a takarékszövetkezetek 1999. december 3. napján kelt egyesülési szerződése alapján, az egyesülés cégbírósági bejegyzésétől függő hatállyal, hogy a Gyenesdiás és Vidéke Takarékszövetkezet, a Zalaszántó és Vidéke Takarékszövetkezet, a Zalaszentlászló és Vidéke Takarékszövetkezet és a Zalavár és Környéke Takarékszövetkezet beolvadással egyesüljön a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezettel (befogadó).

2. Az egyesüléssel létrejövő takarékszövetkezet (a továbbiakban: takarékszövetkezet)

cégneve: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet,

székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 18.,

típusa: szövetkezeti hitelintézet.

3. A takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. §-ában foglalt pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások közül az alábbiak üzletszerű végzésére jogosult:

Hpt. 3. § (1) bekezdés

a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása;

b) pénzkölcsön nyújtása, ide nem értve a faktorálást, forfetírozást;

d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;

g) váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység;

h) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység);

j) széfszolgáltatás;

Hpt. 3. § (2) bekezdés

a) pénzváltási tevékenység; az MNB engedélyétől függő hatállyal.

4. A takarékszövetkezet az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény (Épt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt értékpapír letéti őrzés befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére nem jogosult.

5. Engedélyezem a takarékszövetkezet vezető állású személyeinek a megválasztását az alábbiak szerint:

Klemm Emil, az igazgatóság elnöke

Dr. Redler István, a felügyelőbizottság elnöke

Czövek Imre ügyvezető

A takarékszövetkezet az egyesülés cégbírósági bejegyzésétől számított 60 napon belül köteles a Hpt. 69. § (1) bekezdésében előírt, ügyvezetésre vonatkozó követelménynek eleget tenni.

A takarékszövetkezet köteles az engedélyben megjelölt személyek megválasztásának tényét a választás napját követő 3 munkanapon belül a felügyeletnek bejelenteni.

6. A takarékszövetkezet szavatoló tőkéje nem lehet kevesebb, mint az egyesülő takarékszövetkezetek egyesülést megelőző szavatoló tőkéjének összege.

7. A takarékszövetkezet köteles az egyesülés cégnyilvántartásba történő bejegyzése iránt folyamatba tett eljárásban az ügy érdemében hozott cégbírósági végzést annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a felügyeletnek megküldeni.

8. A takarékszövetkezet működése során köteles a Hpt. és más, a hitelintézetekre vonatkozó hatályos jogszabályok és rendelkezések előírásait betartani, így alapszabályát úgy módosítani, hogy az a Hpt.-ben előírt követelményeknek, illetve a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. tv. (Szöv. tv.) előírásainak is maradéktalanul megfeleljen;

9. Kötelezem a takarékszövetkezetet arra, hogy a soron következő közgyűlésen/küldöttgyűlésen az alapszabályát jelen határozatnak megfelelően módosítsa, ennek megtörténtét a felügyelet felé a módosítási kérelem cégbíróság által érkeztetett példányával, a cégbírósági benyújtást követő 10 napon belül igazolja.

10. Jelen engedély megadásával egyidejűleg a felügyelet a határozatban foglalt adatokat nyilvántartásba veszi.

A határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát a határozat címzettje a kézhezvételtől számított 30 napon belül bíróságtól keresettel kérheti.

Budapest, 2000. április 10.

Náray László s. k.,
a PSZÁF elnökhelyettese