Főoldal -- Határozatok -- Hitelintezeti határozatok
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének PF - I – B 1158/2010. számú határozata az OTP Bank Nyrt-nél lefolytatott vizsgálat felügyeleti intézkedés alkalmazásával

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) által (…) (… továbbiakban: Ügyfél) kérelme alapján az OTP Bank Nyrt-nél (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., továbbiakban: pénzügyi szervezet) lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás megállapításai alapján a Felügyelet Elnökének felhatalmazása alapján az alábbi

határozatot

hozom:

  1. A Felügyelet azonnali hatállyal kötelezi a pénzügyi szervezetet a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására.

  1. A vonatkozó jogszabály megsértése miatt a Felügyelet a pénzügyi szervezetet 1.000.000 forint, azaz egymillió forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

A kiszabott fogyasztóvédelmi bírságokat a határozat jogerőre emelkedésétől számított 22 munkanapon belül kell a Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-30000003 számú számlájára - "fogyasztóvédelmi bírság" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével - befizetni. A fogyasztóvédelmi bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A fogyasztóvédelmi bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.

A késedelmi pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Bíróságnak címezve – a Felügyeletnél kell 3 példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

Indokolás

Ügyfél 2010. január 5-én érkeztetett, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: Psztv.) 48/A. §-ában meghatározott fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatására irányuló kérelemmel kereste meg a Felügyeletet, melyben az OTP Bank Nyrt. eljárását kifogásolta az alábbiak szerint:

A pénzügyi szervezet (…) (a továbbiakban: Örökhagyó) nevén a (…) számon lakossági devizaszámlát és a (…) számon lakossági forint folyószámlát vezetett.  Ügyfél az Örökhagyó elhalálozását követően a fent megnevezett lakossági folyószámlákat megörökölte, melynek rendezése érdekében kereste meg a pénzügyi szervezet fiókját 2009. december 29-én. Ügyfél a (…) számú lakossági devizaszámla és a (…) számú lakossági forint folyószámla megszüntetését, valamint a számlákon lévő pénzösszeg más pénzügyi szervezetnél vezetett fizetési számlájára történő utalását kívánta eszközölni. Jelen beadványban az Ügyfél kifogásolta, hogy a pénzügyi szervezetnél devizaszámlát kellett nyitnia az általa kívánt tranzakciók végrehajtása érdekében, mellyel többlet költsége keletkezett. Kifogásolta az Ügyfél továbbá, hogy a pénzügyi szervezet nem biztosított lehetőséget a részére az Örökhagyó lakossági folyószámlái feletti rendelkezési jog gyakorlására, valamint sérelmezte, hogy deviza összeg átutalásánál kizárólag nemzetközi utalásra van lehetőség.

A Psztv. 48/A. § alapján a Felügyelet a fogyasztóvédelmi eljárás keretében ellenőrzi a Psztv. 4. §-ában meghatározott szervezet vagy személy (a továbbiakban: szolgáltató) 4. §-ban meghatározott tevékenységével összefüggésben nyújtott szolgáltatás igénybe vevőivel szemben tanúsítandó magatartására vonatkozó kötelezettséget megállapító, a Psztv. 4. §-ban felsorolt törvényekben vagy az azok végrehajtására kiadott jogszabályban, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényben, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben előírt rendelkezések betartását.

A Felügyelet a fogyasztóvédelmi eljárás keretében az alábbi tényállást állapította meg:

1.        Az Ügyfél 2009. december 30-án annak érdekében kereste meg a pénzügyi szervezet fiókját, hogy az Örökhagyó (…) számú lakossági devizaszámlája és a (…) számú lakossági forint folyószámlája felett, mint örökös sajátjaként rendelkezzen, azok megszüntetését és a kezelt pénzösszegek átutalását kezdeményezze más pénzügyi szervezetnél vezetett fizetési számlájára.  A pénzügyi szervezet munkatársa arról, tájékoztatta az Ügyfelet, hogy az Örökhagyó lakossági folyószámláin kezelt pénzösszegek felett abban az esetben rendelkezhet, amennyiben a pénzügyi szervezetnél saját nevére devizaszámlát nyit, és azon számla terhére kezdeményezi az átutalást más pénzügyi szervezetnél vezetett fizetési számlára. A Felügyelet a rendelkezésre álló dokumentumokból megállapította, hogy a pénzügyi szervezet munkatársa a lakossági folyószámlák feletti rendelkezési joggal és a devizaszámla nyitásával kapcsolatban tévesen tájékoztatta az Ügyfelet.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint:

„3.§ (2) Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat,

a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és

b) amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas.”

A fentiek alapján megállapítható, hogy a pénzügyi szervezet az adott ügyben nem az elvárható szakmai gondossággal járt el az Ügyfél tájékoztatása során, mivel téves tájékoztatást nyújtott az Örökhagyó lakossági folyószámlái feletti rendelkezéssel, illetve azokon található pénzösszeg átutalásával kapcsolatban, és ezzel alkalmas volt az Ügyfél ügyleti döntésének befolyásolására, hiszen megfelelő tájékoztatás esetén az Ügyfél mentesül a pénzügyi szerezetnél nyilvántartott (…) számú devizaszámla megnyitása, valamint a (…) és a (…) számú devizaszámla közötti átutalás költsége alól. 

Mindezek alapján a határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltak szerint a Felügyelet azonnali hatállyal kötelezi a pénzügyi szervezetet, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló jogszabályi előírást maradéktalanul tartsa be.

2.    Ügyfél beadványában kifogásolta, hogy devizaösszeg átutalása kizárólag nemzetközi átutalásként teljesülhet. Tájékoztatom az Ügyfelet, hogy a pénzügyi szervezet Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzat VII. 9. 1. pontja szerint:

„VII. 9. 1. Az OTP Bank Nyrt. nemzetközi fizetésnek tekinti a bankon kívüli irányultságú, belföldi és külföldi viszonylatban a devizában, illetve külföldi viszonylatban a forintban lebonyolított fizetéseket.

„VII. 9. 2. A fizetések teljesítése és elszámolása az alábbi kommunikációs csatornák, illetve fizetési és elszámolórendszerek igénybe vételével történik:

-          a S.W.I.F.T.1 hálózatán lebonyolított kommunikáció útján, levelezőbankokon keresztül,

-          a SEPA-ban2 (kizárólag euróban, külön meghatározott feltételek teljesülése esetén),

-          a belföldi forint fizetési rendszerekben (zsíró, VIBER),

mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, szabályokkal, szabványokkal és szokványokkal összhangban.”

Devizaösszeg átutalása esetén az Ügyfél választhat a nemzetközi átutalás és a SEPA átutalás között. A pénzügyi szervezetnél – más pénzügyi szervezettel egyetemben - 2008. január 28. óta lehetőség van SEPA átutalást indítani, amennyiben az átutaláshoz szükséges valamennyi feltétel teljesül. Ennek előnye a nemzetközi átutalással szemben, hogy a teljes indított összeg megérkezik a kedvezményezett számlájára, és levelező banki költség/jutalék nem terheli az átutalást, csupán a pénzügyi szervezet által meghatározott átutalási költség. 

A Felügyelet rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi szervezet az Ügyfél által kívánt átutalást SEPA átutalásként teljesítette, tehát kizárólag a pénzügyi szervezet üzletági Hirdetményében meghatározott költség (az ügylet összegének 0,2%-a, de min. 2.200 forint, max. 12.000 forint) került felszámításra.

A Psztv. 48/A. § alapján a Felügyelet ellenőrzi

-           a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben meghatározott szervezet vagy személy az e törvényben meghatározott tevékenységével összefüggésben nyújtott szolgáltatás igénybe vevőivel (a továbbiakban: fogyasztó) szemben tanúsítandó magatartására vonatkozó kötelezettséget megállapító, valamint az e törvényben meghatározott szervezetre vagy személyre, illetve tevékenységre a Felügyelet hatáskörébe tartozó törvényekben vagy az azok végrehajtására kiadott jogszabályban előírt rendelkezések, valamint

-          a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény rendelkezéseinek, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezéseinek

betartását, és – ide nem értve a szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének, továbbá a szerződésszegésnek és annak joghatásainak megállapítását – eljár e rendelkezések megsértése esetén (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi eljárás).

A Felügyelet megállapította, hogy a Psztv. 48/I. § (1) bekezdés a) pontja alapján fogyasztóvédelmi bírság kiszabása indokolt tekintettel arra, hogy a pénzügyi szervezet tevékenysége során az Fttv. fent idézett rendelkezését megsértve járt el.

A fogyasztóvédelmi bírság összegének megállapítása során a Felügyelet enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a pénzügyi szervezet a fogyasztóvédelmi eljárás során tévedését elismerte és az Ügyfél többletköltségének megfizetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette.

Mindezek alapján a határozat rendelkező részének 2. pontjában foglaltak szerint a vonatkozó jogszabály megsértése miatt a Felügyelet a felügyelt intézményt 1.000.000 forint, azaz egymillió forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

Budapest, 2010. május 12.

dr. Istvánovics Éva sk.,
a PSZÁF igazgatója