Főoldal -- Határozatok -- Hitelintezeti határozatok
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének PF-I-B-4275/2010. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) által (…) Ügyfél kérelme alapján az OTP Bank Nyrt.-nél (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., továbbiakban: pénzügyi szervezet) lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás megállapításai alapján a Felügyelet Elnökének felhatalmazása alapján az alábbi

határozatot

hozom:

  1. A Felügyelet azonnali hatállyal kötelezi a pénzügyi szervezetet a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására.

  1. A vonatkozó jogszabály megsértése miatt a Felügyelet a pénzügyi szervezetet 2.000.000 forint, azaz kettőmillió forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

A kiszabott fogyasztóvédelmi bírságokat a határozat jogerőre emelkedésétől számított 22 munkanapon belül kell a Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-30000003 számú számlájára - "fogyasztóvédelmi bírság" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével - befizetni. A fogyasztóvédelmi bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A fogyasztóvédelmi bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.

A késedelmi pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Bíróságnak címezve – a Felügyeletnél kell 3 példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Indokolás

Ügyfél 2010. június 16-én érkeztetett, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: Psztv.) 48/A. §-ában meghatározott fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatására irányuló kérelemmel kereste meg a Felügyeletet, melyben az OTP Bank Nyrt. eljárását kifogásolta az alábbiak szerint:

Ügyfél 2005 augusztusában svájci frank alapú lakáscélú jelzáloghitel szerződést kötött a pénzügyi szervezettel. Ügyfél beadványában előadta, hogy 2010. április 9-én a fennálló tartozásáról igazolást kért hitelkiváltás céljából. A (…) 2010. június 1-jén átutalta az igazoláson feltüntetett, 2010. április 30. napján fennálló tartozás összegét (63.871 CHF) az Ügyfél pénzügyi szervezetnél vezetett hitelszámlájára. 2010. június 4-én 59.762 CHF érkezett az Ügyfél fenti hitelszámlájára. A 4.109 CHF különbség az árfolyamkülönbözet, mely abból adódott, hogy a pénzügyi szervezet a beérkezett összeget vételi árfolyamon átváltotta forintra, majd eladási árfolyamon visszaváltotta svájci frankra, melyet a hitelszámlán jóváírt.

Ügyfél a beadványában kifogásolta, hogy bár a pénzügyi szervezet hatályos Üzletszabályzata szerint devizában is lehet végtörleszteni, a pénzügyi szervezet által szóban adott tájékoztatás értelmében a hitelszámlára csak készpénzben, valutában fizethetnek be az ügyfelek végtörlesztést, devizában utalni nincs mód.

Ügyfél szerint a pénzügyi szervezet ezen eljárásával megsérti a Magatartási Kódex vonatkozó rendelkezéseit. Ügyfél kérte a Felügyeletet a beadványában foglaltak kivizsgálására.

A Psztv. 48/A. § alapján a Felügyelet ellenőrzi

- a Psztv. 4. §-ban meghatározott szolgáltatók által a szolgáltatás igénybevevőivel, azaz a fogyasztóval szemben tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettséget megállapító, a Psztv. 4. §-ban felsorolt jogszabályokban előírt rendelkezéseknek (fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek)

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseinek,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) rendelkezéseinek és

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezéseinek

betartását és eljár e rendelkezések pénzügyi szervezetek általi megsértése esetén.

A Felügyelet a fogyasztóvédelmi eljárás keretében az alábbi tényállást állapította meg:

A Felügyelet a rendelkezésére álló dokumentumból megállapította, hogy a pénzügyi szervezet a 2005 augusztusában 69022,82 CHF összegű kölcsönt nyújtott az Ügyfél részére. A 2010. április 9-én kelt, a fennálló tartozásáról kiállított igazoláson a pénzügyi szervezet felhívta az Ügyfél figyelmét arra, hogy „Devizában nyilvántartott hitelek esetében a befizetendő devizaösszeg aktuális, az OTP Bank által alkalmazott, érvényes deviza eladási árfolyamon számított forint összege utalandó.” Mivel az Ügyfél devizában kívánta a pénzügyi szervezettel szembeni tartozását kiváltani, ezért a (…) 2010. június 1-jén devizában utalta át a 2010. április 30-i igazoláson szereplő tartozás összegét az Ügyfél hitelszámlájára. A pénzügyi szervezet a hozzá 2010. június 3-án beérkezett, devizában átutalt összeg (63.871 CHF) forint ellenértékét a 2010. június 4-én érvényes deviza eladási árfolyam (207,61 Ft/CHF) figyelembevételével 59.762 CHF összegben vezette át az Ügyfél hitelszámlájára. Az átvezetett forintosított összeg a teljes tartozás kiegyenlítésére nem volt elegendő. Ügyfél az utalást megelőzően elő-végtörlesztési szándékát írásban nem jelezte, ezért a pénzügyi szervezet az átutalt összeget túlfizetésként tartotta nyilván.

A pénzügyi szervezet által is aláírt és ezzel elfogadott Magatartási Kódexben foglaltaknak megfelelően Üzletszabályzatának 7.1. pontja kimondja, hogy „A devizában nyilvántartott kölcsönt az Adósok devizában is végtörleszthetik.” A pénzügyi szervezet 2010. július 13-án kelt nyilatkozata szerint ugyanakkor a devizában történő végtörlesztésre jelenleg kizárólag bankfiókban, pénztári valuta befizetéssel van mód, idegen bankból történő deviza utalása nem lehetséges.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint:

 „3.§ (1) Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.

Az Fttv. 6. § (2) b. pontja az alábbiakat rögzíti:

„(2) Megtévesztő kereskedelmi gyakorlat továbbá

b) az olyan magatartási kódexben foglalt követelmény be nem tartása, amelynek a vállalkozás alávetette magát, amennyiben a vállalkozás

ba) a követelmény betartására nem csupán szándéknyilatkozat formájában, hanem igazolható módon kötelezettséget vállalt, és

bb) a kereskedelmi gyakorlat keretében utal a kódexnek való alávetettségére,

ha ez valamennyi tényszerű körülmény figyelembevételével a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas.”

A Felügyelet megállapította, hogy jóllehet a pénzügyi szervezet 2009. szeptember 16-án aláírta a Magatartási Kódexet, és annak megfelelően a devizában történő végtörlesztési lehetőséget biztosítja adósainak az Üzletszabályzatában, az Ügyfél mégsem tudta deviza átutalással végtörleszteni a tartozását, mert a pénzügyi szervezet – nyilatkozatában elismerten – számlapénz formájában nem, csak valutában fogadja el a nem forintban teljesített végtörlesztést.

A Felügyelet megállapította, hogy a pénzügyi szervezet ezzel a gyakorlatával megszegte a Magatartási Kódexben vállalt kötelezettségét, így érzékelhetően rontotta Ügyfél lehetőségét a tájékozott döntés meghozatalában. A pénzügyi szervezet eljárása alkalmas volt Ügyfél tájékozott ügyleti döntésének torzítására.

A Psztv. 48/H. § szerint:

48/H. § (1) Ha a Felügyelet megállapítja a 48/A. § a) és b) pontjában meghatározott rendelkezések vagy a fogyasztóvédelmi eljárásban hozott határozatának megsértését, a 47. § (4) bekezdés a), c) és e)-i) pontjában felsoroltak figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazza:

a) elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését,

b) megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását,

c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a jogsértő szolgáltatót azzal, hogy az a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni a Felügyeletet,

d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a jogsértéssel érintett tevékenység végzését, illetve szolgáltatás nyújtását, és

e) fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki.

Mindezek alapján a határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltak szerint a Felügyelet azonnali hatállyal kötelezi a pénzügyi szervezetet, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló jogszabályi előírást maradéktalanul tartsa be.

A Felügyelet megállapította, hogy a Psztv. 48/H. § (1) bekezdés e) pontja alapján fogyasztóvédelmi bírság kiszabása indokolt, tekintettel arra, hogy a pénzügyi szervezet a deviza alapú hitelek devizában történő végtörlesztésének engedélyezése kapcsán a Magatartási Kódexben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során a fent idézett jogszabályhelyeket megsértve járt el.

A fogyasztóvédelmi bírság összegének megállapítása során a Felügyelet enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy az Ügyfél az utalást megelőzően végtörlesztési szándékát írásban nem jelezte a pénzügyi szervezetnél.

Súlyosbító körülmény, hogy a pénzügyi szervezet által jelenleg folytatott gyakorlat, miszerint a pénztárban valuta formájában lehet befizetni indokolatlan költséget okoz az ügyfeleknek.

Mindezek alapján a határozat rendelkező részének 2. pontjában foglaltak szerint a vonatkozó jogszabályok megsértése miatt a Felügyelet a felügyelt intézményt 2.000.000 forint, azaz kettőmillió forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

A Felügyeletnek nincs hatásköre az Ügyfél esetleges kárigényének elbírálására, arra kizárólag polgári bíróság jogosult.

*

A határozatot a Felügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése alapján, a Psztv. 4. § c) pontjában, 41. § (1) bekezdésében, valamint a 48/A. § - 48/J. §-aiban biztosított hatáskörében eljárva hozta meg.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, a 100. § (2) bekezdésén, 109. § (1) bekezdésén, 110. § (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7) bekezdésén, a 327. § (1)-(2) bekezdésein és 330. § (2) bekezdésén alapul.

A határozat a Ket. 128. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a közlés napjával jogerős.

Budapest, 2010. szeptember 14.

dr. Szász Károly s.k.,
a PSZÁF elnöke