Főoldal -- Határozatok -- Tőkepiaci határozatok
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-III/TTE-318/2010. számú határozata a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság számára a QUAESTOR Kötvényprogram 2010-2011.-hez készített alaptájékoztató és hirdetmény közzétételének jóváhagyása tárgyában

A QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30., továbbiakban: kibocsátó) mint kibocsátó által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) benyújtott kérelemre indult eljárásban az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

A kibocsátó által előterjesztett 50 milliárd Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegű, „QUAESTOR Kötvényprogram 2010-2011.” elnevezésű, kötvény kibocsátási programhoz készített alaptájékoztató és hirdetmény közzétételét engedélyezem.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

I n d o k o l á s

A kibocsátó a Felügyelethez érkezett beadványában a rendelkező részben meghatározott kötvényprogramhoz készített alaptájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő.

A kibocsátó a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 27. § (4) bekezdése szerinti alaptájékoztató elkészítése során a Tpt., valamint a 809/2004/EK rendelet nyilvános forgalomba hozatalra vonatkozó szabályai alkalmazásával járt el.

A kibocsátó által benyújtott dokumentumok alapján megállapítom, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, ezért a Tpt. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alaptájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezéséről határoztam.

A határozatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 4. §-ának h) pontjában biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg.

Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat részletes indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-ának (4) bekezdése alapján mellőztem.

Budapest, 2010. augusztus 04.

Dr. Szász Károly s.k.,

a PSZÁF elnöke