Főoldal -- Határozatok -- Tőkepiaci határozatok
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-III-86/2010. számú határozata a Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott átfogó vizsgálat felügyeleti intézkedés alkalmazásával, valamint felügyeleti bírság kiszabásával történő lezárásáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) által a Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 22., a továbbiakban: Társaság) lefolytatott átfogó vizsgálatot követően az alábbi

határozatot

hozom:

I. Figyelmeztetem a Társaságot, hogy

1. a megbízás felvételével kapcsolatos eljárása mindenkor feleljen meg a jogszabályokban, illetve belső szabályzataiban foglalt előírásoknak,

2. alakítson ki olyan nyilvántartási rendszert, amely a nem teljesült megbízások rögzítésével megfelel az egységes, folyamatos és időrendi nyilvántartás vezetésére vonatkozó jogszabályi és szabályzati előírásoknak; a megbízások kezelésekor minden esetben tartsa be a nyilvántartásokra vonatkozó, jogszabályban illetve szabályzatban foglalt előírásokat,

3. a működése során vállalt, illetve felmerülő kockázatai fedezéséhez szükséges tőke mértékét és összegét mindenkor a jogszabályi előírások szerint határozza meg, továbbá minden esetben tartsa be a kereskedési könyvben szereplő kockázatvállalások tekintetében a részvények általános tőkekövetelményének megállapítására vonatkozó előírásokat,

4. a halasztott pénzügyi teljesítés nyújtása során maradéktalanul tartsa be a jogszabályi előírásokat,

5. az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat maradéktalanul tartsa be,

6. a jogszabályoknak történő megfelelésért felelős vezető tevékenysége során mindenkor maradéktalanul tegyen eleget a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek, különös tekintettel a Társaság dolgozóinak saját ügyleteiről készített pontos és az időrendiség követelményének megfelelő nyilvántartás, valamint az alkalmazottak személyes üzleti tevékenységének ellenőrzésére,

7. teljeskörűen tegyen eleget a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályi előírásoknak, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó belső szabályzatában foglaltaknak,

8. maradéktalanul feleljen meg a kiszervezésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a különböző szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéseit vizsgálja felül, továbbá gondoskodjon a kiszervezésre vonatkozó adatok Üzletszabályzat mellékletében történő megfelelő részletezettségű szerepeltetéséről,

9. maradéktalanul feleljen meg az informatikai követelményekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel az informatikai biztonsági kockázatkezelésre és menedzselésre, a jogosultságkezelésre és adminisztrációra, a biztonsági mentésre, a naplózásra, valamint a naplóértékelésre vonatkozó rendelkezésekre,

10. részvénykönyvének mellékleteként tartsa nyilván a legalább öt százalékot elérő tulajdonos befektetési vállalkozásban fennálló közvetett tulajdonának azonosítására alkalmas adatait is,

11. közzétételi kötelezettségének mindenkor határidőben tegyen eleget; a befektetési vállalkozások kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló közzétételét egészítse ki a jogszabályi előírásoknak megfelelően,

12. készítse el a kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló szabályzatát; a kockázatkezeléshez kapcsolódó belső szabályzatait rendszeresen vizsgálja felül, aktualizálja, azok folyamatosan igazodjanak a jogszabályváltozásokhoz, a ténylegesen felvállalt kockázatokhoz; kockázatkezelési szabályzatát egészítse ki a nem sajátszámlás kereskedéshez kapcsolódó kamatlábváltozásból adódó kockázatok értékelésére és kezelésére vonatkozó előírásokkal,

13. tevékenységgyakorlása során mindenkor fokozottan ügyeljen a saját és megbízói pénzeszközök és pénzügyi eszközök elkülönített kezelésére, azaz a megbízói pénzeszközök elhelyezésére szolgáló hitelintézetnél vezetett számlákon ne tartson saját tulajdonában lévő pénzeszközöket; a házi és az ügyfélpénztár kezelése tekintetében maradéktalanul tartsa be a fizikai elkülönítésre vonatkozó előírásokat,

14. a szervezetén belül minden fiókirodában teljes körűen különítse el az üzleti és elszámolási funkciókat annak érdekében, hogy a szervezeti felépítése és annak működése mindenkor, teljes körűen lehetővé tegye a tevékenységek és feladatok független végzését, illetőleg ellátását,

15. mindenkor maradéktalanul feleljen meg az ügyfélszámla vezetésére vonatkozó jogszabályi előírásnak,

16. a számvitelről szóló jogszabályban foglalt, nullás számlaosztály vezetésére vonatkozó előírásoknak a jövőben maradéktalanul feleljen meg.

II.   Kötelezem a Társaságot, hogy

1. készítsen az I. pontban foglalt intézkedések megvalósítására vonatkozó, felelősöket és határidőket is rögzítő – a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság által jóváhagyott – helyreállítási tervet, és küldje meg a Felügyelet részére a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül,

2. a Felügyelet részére rendkívüli adatszolgáltatás keretében küldje meg az informatika rendszer hiányosságainak megszüntetésére vonatkozó helyreállítási terv végrehajtásáról készült belső ellenőri jelentéseket az abban foglaltak maradéktalan teljesítéséig negyedévente, a negyedévet követő 10. munkanapig,

3. a Felügyelet részére rendkívüli adatszolgáltatás keretében a határozat kézhezvételét követő 60 napon belül írásban küldjön – az Igazgatósága által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottsága által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést a II.1. pontban foglalt helyreállítási terv alapján megtett intézkedésekről a II.2. pontban foglaltakon túlmenően.

III.  A Társaságot a határozat I.6. és I.7. pontjaiban megjelölt jogszabálysértések miatt 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezem.

A kiszabott felügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 22 munkanapon belül kell a Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-30000003 számú számlájára - "felügyeleti bírság" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével - befizetni. A felügyeleti bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A felügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.

A késedelmi pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Bíróságnak címezve – a Felügyeletnél kell 3 példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

(…)

A határozatom a már hivatkozott jogszabályhelyeken, a Psztv. 7. § d) és e) pontján, a 47. § (4) bekezdés a), c) és e) pontjain, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdésen alapul.

A határozatot a Felügyeletnek a Psztv. 4. § h), m) és n) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam meg.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, 109. § (1) bekezdésen és 110. § (1) bekezdésen, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésen és 330. § (2) bekezdésen alapul.

A határozat a Ket. 128. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a közlés napján jogerős.

Budapest, 2010. szeptember 17..

Dr. Szász Károly s.k.
a PSZÁF elnöke