Főoldal -- Határozatok -- Tőkepiaci határozatok
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-III/B-106/2009. számú határozata a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság számára ellenőrzési eljárás felügyeleti intézkedés és bírság szankció alkalmazásával történő lezárásáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) által a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30., továbbiakban: Társaság) lefolytatott célvizsgálat megállapításai alapján a Felügyeleti Tanács felhatalmazása alapján az alábbi

 

 

h a t á r o z a t o t 

hozom.

 

 

I.         Felszólítom a Társaságot, hogy a jövőbeni tevékenységgyakorlása során

 

1.    az ügyféllel kötött szerződéseit minden esetben az üzletszabályzatában foglaltak szerint foglalja írásba, a szerződések tartalmazzák a vonatkozó jogszabályi előírásokban meghatározott kötelező tartalmi elemeket;

 

2.    a Felügyelet részére történő adatszolgáltatási kötelezettségét mindenkor folyamatosan a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse;

 

3.    a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően a szervezetén belül az egyes szervezeti egységeket és az ezek működésére és eljárására vonatkozó szabályzatokat úgy alakítsa ki, hogy a létrejövő szervezeti felépítés és annak működése erősítse a folyamatba épített ellenőrzést és lehetővé tegye ennek során az objektív megítélést.

 

II.Kötelezema Társaságot, hogy a vizsgálat által feltárt hiányosságok maradéktalan megszüntetése érdekében rendkívüli adatszolgáltatás keretében a határozat kézbesítésétől számított 60 napon belül írásban küldjön - az Igazgatósága és a Felügyelő Bizottsága által megtárgyalt és jóváhagyott - belső ellenőri jelentést a Felügyelet részére a fenti felszólítások teljesítése érdekében megtett intézkedésekről.

 

III.  A Társaságot az I. 1. és I. 2. pontban foglalt jogszabálysértések miatt 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezem.

 

       A bírságot a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül a Felügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00283834-00000000 számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „felügyeleti bírság ” megjelöléssel.

A felügyeleti bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A felügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel.

 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet - a Fővárosi Bíróságnak címezve - a Felügyeletnél kell 3 példányban benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

 

(…)

 

A határozat a már hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken, valamint a Psztv. 47. §-a (4) bekezdésének a), b), c) és e) pontján, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdésén alapul.

 

A határozatot a Felügyeletnek a Psztv. 4. §-ának m) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam meg.

 

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Psztv. 34. §-ának (1) és (2) bekezdésén, a Ket. 109. §-ának (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 327. §-ának (2) bekezdésén és 330. §-ának (2) bekezdésén alapul.

 

A közigazgatási végrehajtás szabályainak a Felügyelet által kiszabott bírság kapcsán való alkalmazási lehetősége a Psztv. 35. § (2) bekezdésén, valamint a Ket. 127. § (1) bekezdésének a) pontján alapul. A késedelmi pótlék Felügyelet általi felszámításának lehetőségét a Ket. 138. §-a biztosítja.

 

Budapest, 2009. augusztus 12.

 

               

                                                                                                Varga Csaba

                                                                                                 főigazgató